PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

งานสัมมนาการท่องเที่ยวและเจรจาธุรกิจ

งานสัมมนาการท่องเที่ยวและเจรจาธุรกิจ

บริษัทเริ่มจัดงานสัมมนาการท่องเที่ยวและเจรจาธุรกิจที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2011 ในงานสัมมนาได้นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ที่เข้าร่วมฟังโดยพิธีกรที่มีความสามารถและดำเนินงานเป็นภาษาไทย อีกทั้งยังจัดทำหนังสือประกอบการสัมมนาที่รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและตัวอย่างเส้นทางเดินทางไว้ในเล่มเดียว จัดข้อมูลเป็นระบบระเบียบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทุก ๆ ครั้งที่จัดงานมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 80 – 100 บริษัท ในหนังสือประกอบการสัมมนานอกจากแนะนำสถานที่ภาพรวมของจังหวัดนั้น ๆ ภายในเล่มยังมีข้อมูลแนะนำหน่วยงานและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจ โดยลำดับตามโต๊ะเจรจา การนำเสนอข้อมูลในช่วงสัมมนาที่กระชับและชัดเจน หนังสือประกอบการสัมมนาและเจรจาธุรกิจที่เข้าใจง่ายทำให้บริษัททัวร์จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น