PAST WORKS

ผลงานที่ผ่านมา

ล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย

ล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย

บริษัทสามารถจัดหาล่ามและนักแปลที่มีความสามารถทั้ง 3 ภาษา ไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษในระดับสนทนาในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงระดับทางการระดับประเทศ สามารถจัดสรรล่ามและนักแปลให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และโอกาส (TPO: Time, Place, Occasion) และสามารถระบุลักษณะล่ามตามเนื้องานทั้งล่ามพูดพร้อมและล่ามพูดตาม อาทิ ล่ามสดทางรายการโทรทัศน์ ล่ามอีเว้นท์ต่าง ๆ และการดูงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษาค่อนข้างสูงและความรู้เรื่องเฉพาะทาง เป็นต้น